მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ოფიციალური ვებგვერდი
ცხელი ხაზი

 

„სამოქალაქო ბიუჯეტის“ ფარგლებში წელს შემოვიდა 135 საპროექტო განაცხადი.  გთავაზობთ შემოსული  პროექტების სრულ სიას და რეკომენდაციებს.

რეკომენდაციები შემუშავდა  „სამოქალაქო ბიუჯეტი“–ს მხარდამჭერი  საბჭოს წევრების მიერ. საბჭო პროექტებს აფასებს შემდეგი კრიტერიუმებით:

• სამართლებრივი ასპექტები (არის თუ არა მუნიციპალიტეტი განახორციელოს წარმოდგენილი პროექტი);
• ტექნიკური ასპექტები (რამდენად შესაძლებელია პროექტის განხორციელება);
• ფინანსური ასპექტები (წარმოდგენილი სავარაუდო ღირებულების შეფასება);
• პროექტის განხორციელების ვადები;
• ემსახურება თუ არა პროექტის განხორციელება საზოგადოებრივ ინტერესს;


შემოსული პროექტების.სრული სია (PDF)

Полный список входящих проектов

მარნეულისმუნიციპალიტეტის 2017 წლის   "სამოქალაქობიუჯეტის" ფარგლებშიშემოსულიპროექტებისსია

 
 
 

N

ადმინისტრა-ციულიერთეული

სოფელი

პროექტისდასახელება

პროექტისავტორი

პროექტისღირებულება

„სამოქალაქო ბიუჯეტი“– ს მხარდამჭერი საბჭოს შეფასება

 

 

ზონა I კოორდინატორი: გიულარიბრაგიმოვა

 

1

მარნეული

მარნეულისმპდასახლება

კომბნირებულიმინისტადიონისმოწყობა

იოსებმურადაშვილი

60 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.გასარკვევიამიწისსაკითხი, არისთუარაისმუნიციპალიტეტისბალანსზე.

 

2

მარნეული

რასულზადესქუჩა 18

ქუჩისნუმერაციებისდასახელდებისდაყენება (რასულზადეს, შარიფოვას, ახუნდოვას, ჰაჯიასლანოვისქუჩები)

ელდარჯაფაროვი

20 000

საკითხიარისმუნიციპალიტეტისსაერთოპრობლემა, აღნიშნულთემასთანდაკავშირებითმუშავდებაკანონიდაგაკეთდებაახლომომავლში, საჯარორეესტრისადაგამგეობისერთობლივიმუშაობით.

 

3

მარნეული

20 იანვრისქუჩასახლი 2

შენობისფასადისაღდგენა

ხალიდაკერიმოვა

8 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

4

მარნეული

20 იანვრისქუჩა

სასმელიწყლისწყალგამტარიმილებისშეკეთება

ნაზირაკერიმოვა

24 000

საკითხიარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას,საკითხიეკუთვნისგაერთიანებულიწყალმომარაგებისკომპანიისკომპეტენციას.

 

5

მარნეული

საბირისქუჩა

გარეგანათებისმონტაჟი

იაკუბკალაევი

1 200

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

6

მარნეული

20 იანვრისქუჩა, ბინა 2

სკვერიდასაბავშვომოედნისმოწყობა

ეთიბარდაშდამიროვი

30 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.დასაზუსტებელიატერიტორიისსაკითხი.

 

7

მარნეული

რუსთაველის 7, მე–8 ჩიხი

სარწყავიწყალითითოეულსახლს

ლეილამამედოვა

42 340

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

8

მარნეული

300 არაგველისქუჩა

გარეგანათებისმოწყობა ( 300 არაგველის, ჰამლეტის, მამედოვის, ბაბეკის, ნასიმისდა 9 ძმისქუჩაზე)

თაფთიკიბრაგიმოვი

36 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

9

მარნეული

გამსახურდიასქუჩა

საცურაოაუზი

საბინათალიბოვა

63 300

ამეტაპზეპროექტისგანხორციელებაშეუძლებელია.

 

10

ყიზილაჯლო

თბილსისქუჩა, ჩიხი 1

გზისრეაბილიტაცია

გუნელთანრიგულიევა

54 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია. დასაზუსტებელიდეტალები

 

11

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

ასვალტისდაგებასკოლისგარშემო

ტახირგანჯაევი

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

12

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

ქუჩებშისანაგვეურნისდადგმა

იმდადმამედოვი

80 000

მომავალიწლისთვისიგეგმებანაგვისგატანაგრაფიკით

 

13

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

სტადიონისრეაბილიტაცია

ასლანდურმუშევი

29 700

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

14

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

წყლისსისტემისრეაბილიტაციატახმაზისქუჩაზე

სამანდარგასანოვი

15 000

აღნიშნულისაკითხიარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას. საკითხიშედისგაერთიანებულიწყალმომარაგებისკომპანიისკომპეტენციაში.

 

15

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო

გარეგანათებისდაყენებაათათურქისადაიდრისზეინალოვისქუჩებზე

შამილისმაილოვი

21 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

16

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო; 26 მაისისქუჩა

დამკრძალავიბიუროსგაკეთება

საიატაივაზოვი

166 800

პროექტისგანხორციელება   გათვალისწინებულიიქნებასოფლისპროგრამისფარგლებში

 

17

ყიზილაჯლო

ყიზილაჯლო "მოდინახე"

შიდაგზებისრეაბილიტაცია, ჟორდანისადაიდრისზეინალოვისქუჩასშორის

ნასრადინზეინალოვი

45 000

მოქალაქეთამიერ   ხმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია. დასაზუსტებელიადეტალები.

 

18

ყიზილაჯლო

თბილისისქუჩაჩიხი 1 #13

შიდაგზებისრეაბილიტაცია/მოასფალტება

ასლანდურმუშევი

54 000

შემოსულიამსგავსიპროექტი/გიუნელთანრიგულიევასავტორობით. იხ. პროექტი 10

 

 

ზონა II კოორდინატორი:ელმირაიოსელიანი

 

1

ყულარი

წითელისოფელი

გარეგანათებისმოწყობა 98 ბოძზე

არკადიპეტროსიანი

30 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

2

ყულარი

წითელისოფელი

შიდაგზებისგასწორებადაცენტრალურიასვალტირებულიგზისრემონტი

ხაჩიკაკოფიანი

90 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

3

ყულარი

წითელისოფელი

პარკისმოწყობასოფლისსტადიონისწინ

ხაჩიკაკოფიანი

40 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

4

ყულარი

წითელისოფელი

არსებულისოფლისსტადიონისდასაპირფარეშოსაღდგენადა   ტრიბუნებისმოწყობა/დამონტაჟება

არამაკოპიანი

60 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

5

ყულარი

წითელისოფელი

რკინიგზისგაჩერებისაღდგენა

ნიკოლაისააკიანი

45 000,00

არგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას. საკითხიშედისრკინიგზისდეპარტამენტისკომპეტენციაშია. მუნიციპალიტეტისმხრიდანშესაძლებელიაღნიშნულდეპარტამენტთანშეუამდგომლობა.

 

6

ყულარი

ქვემოყულარი

სასაფლაოსთანმისასვლელიგზისმობეტონება

ასიფმამედოვი

40 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

7

ყულარი

მარადისი

სუფთაგარემოჯანმრთელიმომავალი

დიანაბოლქვაძე

1 900,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

8

ყულარი

მარადისი

სპორტულესთეტიკურიცენტრი

გოჩაპაქსაძე

24 868,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

9

თამარისი

თამარისი

რიტუალებისსახლისმოწყობამოპირკეთება

მურადდადვანი

75 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

10

თამარისი

ახალიდიოკნისი

გარეგანათება

ზაზასაღინაძე

 

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

11

თამარისი

ალავარი

შიდაგზისმოხრეშვადასოფლისცენტრალურიგზისმოასფალტება

ვილაიამგამაზანოვი

90 000,00

გათვალისწინებულიიქნებაადგილობრივბიუჯეტში

 

12

თამარისი

ალავარი

საბავშვოსპორტულიმოედნისმოწყობასკოლისეზოში

ვილაიადრამაზანოვი

75 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელიათუშეთახმებადანებართვაიქნებაგანათლებისსამინისტროსთან.

 

13

თამარისი

თამარისი

ქუჩებისდასახელებებისდანუმერაციებისდამზადება

ზურაბბერდელიძე

9 000,00

საკითხიარისმუნიციპალიტეტისსაერთოპრობლემა, აღნიშნულთემასთანდაკავშირებითმუშავდებაკანონიდაგაკეთდებაახლომომავლში, საჯარორეესტრისადაგამგეობისერთობლივიმუშაობით.

 

14

თამარისი

თამარისი

საბავშვომოედნისრეაბილიტაცია

ზურაბბერდელიძე

5 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

15

თამარისი

თამარისი

თამარისისამბულატორიისგაზიფიცირება

თამარგოგინავა

1 500,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.   გასარკვევია   ვისბალასნზეაშენობა.

 

16

წერეთელი

დიდიბეგლიარი

სოფელდიდიბეგლიარისგარეგანათებისდასრულება

ახმედხანზარგაროვი

15 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

17

წერეთელი

დიდიბეგლიარი

სამედიცინოპუნქტისმოწყობასოფელში

ახმედხანზარგაროვი

5 000,00

საკითხიარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას

 

18

წერეთელი

წერეთელი

.წერეთელისშესასვლელიბანერისმოწყობა

ნინოსამხარაძე

10 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

19

წერეთელი

წერეთელი

საძოვრისშემოღობვა

ნინოსამხარაძე

35 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

20

წერეთელი

წერეთელი

ბავშვთაგასართობიმოედანი

ბაჩანამუმლაძე

5 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

21

წერეთელი

წერეთელი

ხელოვნურსაფარიანიმინისტადიონი

სოსოკუპრაშვილი

70 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.საჭიროამოსახლეობისმიერგანისაზღვროსპრიორიტეტი.

 

22

წერეთელი

წერეთელი

სოფელშიქუჩებისდასახლებებისადანომრებისბანერებისდამზადება

სოსოკუპრაშვილი

7 000,00

საკითხიარისმუნიციპალიტეტისსაერთოპრობლემა, აღნიშნულთემასთანდაკავშირებითმუშავდებაკანონიდაგაკეთდებაახლომომავლში, საჯარორეესტრისადაგამგეობისერთობლივიმუშაობით.

 

23

წერეთელი

წერეთელი

მინისტადიონი

შალვამულაძე

20 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

24

წერეთელი

წერეთელიქართლის.39

გასართობშემეცნებითიპარკისმოწყობა

გიორგიმუმლაძე

53 800,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

25

წერეთელი

საიმერლო

კომპლექსურისპორტულსაბავშვომოედანი ( როგორცდიდებისთვისისეპატარებისთვის)

თორნიკექველაძე

85 000,00

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

26

წერეთელი

წერეთელი.მეფის #5

დავეხმაროთშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირებსმოხალისეობისგზით

მაყვალამენთეშაშვილი

7 800,00

ვინაიდანპროექტიმცირეკომერციულხასიათსატარებსპროექტისგანხორციელებაშეუძლებელია. აღნიშნულიპროექტიშესაძლებელიაგანხორციელდესსამთავრობოპროგრამისფარგლებშიაწარმოესაქართველოში"

 

 

III ზონაკოორდინატორი: ნილუფერკურბანოვა

 

1

ალგეთი

ალგეთი

ალგეთში( ხუთივესოფლისაღნიშვნით) შესასვლელიბანერისმოწყობა

ხალიდმურადოვი

5 000

საკითხიარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას, რადგანაღნიშნულისოფლებისდამაკავშირბელიცენტრალურიგზამიეკუთვნებსაქრტველოსსაავტომობილოგზებისდეპარტამენტს

 

2

ალგეთი

ალგეთი

ალგეთისპირველდამეორესაჯაროსკოლასშორისშიდაგზისმოასფალტება

არაზოჯახვერდიევი

800 000

პროექტისღირებულებააჭარბებსზონისთვისგამოყოფილთანხას. პროექტიამეტაპისთისვერგანხორციელდება.

 

3

ალგეთი

ალგეთი

სკოლამდელიაღზრდისცენტრისგახსნა

რომანმურადოვი

8 700

ალგეთშიშენდებაბაღი, რომელიცგაიხსნება 2017 წელს, მაგრამმოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერამ   პროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

4

ალგეთი

ალგეთი

სოფლისცენტრშიარსებულიგაჩერებისაღდგენა

კამალხალილოვი

45 000

საკითხიარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას. იგიშედისსაგზაოდეპარტამენტის   კომპეტენციაში.

 

5

ალგეთი

თაზაქენდი

სოფლისცენტრშიარსებულიგაჩარებისაშენება

გამზაბაბაევი

8 000

საკითხიარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას. იგიშედისსაგზაოდეპარტამენტისკომპეტენციაში.

 

6

ალგეთი

თაზაქენდი

"სუფთაგარემო" (სანაგვეურნებისდადგმა 5 სოფელში)

აიდაალახვერდიევა

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

7

ალგეთი

საბირქენდი

სოფ.საბირქენდშიქალთაოთახისგახსნა

ფარიდეასკეროვა

8 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

8

ქუთლიარი

ქუთლიარი

ხრამისნაპირებისგამაგრება

იაგუბეფენდიევი

49600

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

9

ქუთლიარი

ქურთლიარი

სოფელშიარსებულიახალგაზრდულიკლუბის   დადასასვენებელიპარკისაღდგენა

ალმანბინათოვი

47 500

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

10

ქუთლიარი

დიდიმუღანლო

სოფელშიარსებულისკვერისაღდგენა

ხანლარმუსტაფაევი

39300

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

11

ქუთლიარი

ლეჯბადინი

ხრამისნაპირებისგამაგრება

ასიფსაფაროვი

42 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

12

ქუთლიარი

ბაიდარი

საბავშომოედნისმოწყობა

ფარუხირიშოვი

18 700

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

13

ქუთლიარი

ბაიდარი

ხრამისნაპირებისგამაგრება

ავთანდილჩობანოვ

44 500

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

14

კაპანახჩი

პირველიქესალო

არტეზიანულიჭაბურღილისმოწყობასარწყავიწყლისთვის

გულმამედსადიკოვი

45 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

15

კაპანახჩი

მეორექესალო

არტეზიანულიჭაბურღილისმოწყობასარწყავიწყლისთვის

ელხანმუფტიევი

45 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

16

კაპანახჩი

ქეშალო

არტეზიანულიჭაბურღილისმოწყობასარწყავიწყლისთვის

სამედახმედოვი

45 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

17

კაპანახჩი

კაპანახჩი

სამედიცინოპუნქტისმოწყობა

აფლათუნეფენდიევი

 

საკითხიარგანეკუთვნებამუნიცპალიტეტისკომპტენციას. იგიშედისჯანდაცვისსამინისტროსკომპეტენციაში.

 

18

კაპანახჩი

კაპანახჩი

არტეზიანულიჭაბურღილისმოწყობასარწყავიწყლისთვის

შახრადხიდიროვი

45 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

19

კაპანახჩი

ამბაროვკა

არტეზიანულიჭაბურღილისმოწყობასარწყავიწყლისთვის

გუმბათომაროვი

45 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია. საჭიროაგანსზღვროსპრიორიტეტიმოსახლეობისმიერ

 

20

კაპანახჩი

ამბაროვკა

სასმელიწყლისცენტრალურიმილისმოწყობადა   სოფ.ქეშალოს,ამბაროვკის,ალგეთისღვინისქარხანის (ილმაზლოდან) უზრუნველყოფა "რუსთავწყალით"

გუმბათომაროვი

75 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

21

კაპანახჩი

ალგეთისღვინისმეურნეობა

არტეზიანულიჭაბურღილისმოწყობასარწყავიწყლისთვის

ფიზულიმამედოვი

45 000

პროექტიარჯდება "სამოქალაქობიუჯეტის" წარმოებისწესებში ( არაქვსმოქალაქეთახელმოწერები)

 

 

IV ზონაკოორდინატორი:ალიბაქიროვი

 

1

კასუმლო

აღმამედლო

შიდაგზებისრეაბილიტაციაწყალმომარაგებისადასატუმბისისტემისშემდეგ

შახბაზაივაზოვი

40 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

2

კასუმლო

აღმამედლო

სკოლამდელიცენტრისგაფართოება

დარიაალიევი

60 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

3

კასუმლო

აღმამედლო

ქალიდაჯანმრთელობა

ნარგიზამამედოვა

15 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

4

კასუმლო

კასუმლო

გარეგანათებისმონტაჟი

სოხმატეთიბოვი

85 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

5

კასუმლო

კასუმლო

საბავშვობაღისაშენებასოფელკასუმლოში

რამინაბდულაევი

400 000

პროექტისღირებულებააჭარბებსზონისთვისგამოყოფილთანხას. პროექტიამეტაპისთისვერგანხორციელდება.

 

6

კასუმლო

კასუმლო

სპორტულიმინიმოედნისმინისტადიონოსმოწყობა

ჯეიხუნბაქიროვი

70 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

7

კასუმლო

კასუმლო #1, სახლი 7

საგზაოინფრასტუქტურისგანვითარება/საგზაონიშნებისადაშემაკავებელიბარიერებისდაყენება

სახავატოსმანოვი

10 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

8

კასუმლო

ბეითარაფჩი

გარეგანათებისმონტაჟი

შამსიისმაილოვი

15 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

9

კასუმლო

ბეითარაფჩი

სპორტულიმინიმოედნისმინისტადიონოსმოწყობა

ეთიბარბახტიაროვი

70 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

10

კასუმლო

ულაშლო

გარეგანათებისმოწყობა

ნამიდსამედოვი

24 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

11

კასუმლო

ბაითალო

დასვენებისადაგასართობიმოედნისმოწყობა

ნარმანკარიმოვი

10 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

12

კასუმლო

კუშჩუ

გარეგანათებისმოწყობა

ალიიოლჩუევი

60 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

13

შულავერი

იმირჭალა

გზისრეაბილიტაცია/იმგზისრებილიტაცია,რომელიცაერთიანებსიმირსცენტრალურტრასასთან

ასკერგუმბათოვი

40 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

14

შულავერი

არაფლო

სკოლამდელიცენტრისგახსნაარაფლოს   სკოლისშენობაში

ისამაილფარაჯოვი

10 800

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

15

შულავერი

ქვემოსარალი

საბავშვობაღისაშენება

განურააკიმოვა

800 000

პროექტისღირებულებააჭარბებსზონისთვისგამოყოფილთანხას. პროექტიამეტაპისთისვერგანხორციელდება.

 

16

შულავერი

ქვემოსარალი

სოფლისსასაფლაოსშემოღობვა

აკიმაკიმოვი

35 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

17

შულავერი

ქვემოსარალი

სკოლისნაკვეთისშემორაგვა

დილგამგოსნიევი

15 000

საკითხიარგენეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას. იგიშედიგანათლებისსამინისტროსკომპეტენციაში.

 

18

შულავერი

ქვემოსარალი

სამედიცინოპუნქტისმოწყობა

მახბუბაგანიევა

22 800

საკითხიარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას, იგიშედია ჯანდაცვისსამინიტროსკომპეტენციში.

 

19

შულავერი

ზემოსარალი

სასმელიწყლისცენტრალურიმილისრეაბილიტაცია

მამედპირიევი

200 000

პროექტიუკვეშესრულებელიაადგილობრივიბიუჯეტისფარგლებში

 

20

კაჩაგანი

თაქალო

საბავშვოახალგაზრდულიკომპლექსისმშენებლობა

რაფაელჯაფაროვი

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

21

კაჩაგანი

თაქალო

სკოლამდელიაღზრდისცენტრისგახსნათაქალოსსკოლში

ხუსეინხუსეინოვი

10 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

 

V   ზონაკოორდინატორი: ზეინაბგაბაიძე

 

1

წერაქვი

წერაქვი

ახალიმუზეუმი

თათიაშენგელაია

50 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

2

შაუმიანი

შაუმიანი

შიდაგზებისმოხრეშვა

გარნიკმიქელაძე

45 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

3

შაუმიანი

შაუმიანი

საბავშვობაღისდარბაზისმოწყობა

სერეჟამაჩკალიანი

41 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

4

შაუმიანი

შაუმიანი

საბავშვომოედნისმოწყობასოფელშიარსებულისტადიონისგვერდით

სერეჟამაჩკალიანი

28 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

5

შაუმიანი

ყუდრო

სასაფლაოზეფარდულისგადახურვა

მადონაგაბაიძე

14 500

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

6

შაუმიანი

ხიხანი

დიდისტადიონისმოწყობა

რევაზშავაძე

16 600

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

7

შაუმიანი

ხიხანი

სანიაღვრესისტემისმოწყობა

მადონაგაბაიძე

40 600

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

8

შაუმიანი

ხიხანი

სასმელიწყლისრემონტი

იაშაგაბაიძე

28 600

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

9

შაუმიანი

ხიხანი

სათემოსახლისოფელხიხანში

ნანაგაბაიძე

45 900

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

10

შაუმიანი

ხიხანი

ტრანსპორტისპრობლემისმოგვარება

ნანაგაბაიძე

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

11

შაუმიანი

ახკულა

შიდაგზისრეაბილიტაცია/სოფელშიშემავალიშიდაგზისრეაბილიტაციაცენტრალურიგზიდანსკოლამდე

ფიზულხალილოვი

160 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

12

დამიაგეურახი

დამიაგეურახი

შიდაგზებისრეაბილიტაცია

ფარმანნაბიევი

35 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

13

დამიაგეურახი

დამიაგეურახი

მინისტადიონიმოწყობა

შუქურაბასაოვი

70 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.ასევესაჭიროანებართვასგანათლებისსამინისტროდან.

 

14

დამიაგეურახი

დამიაგეურახი

რიტუალებისსახლისმოწყობა

შუქურაბასაოვი

100 000

საკითხიარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას

 

15

დამიაგეურახი

დამიაგეურახი

სამედიცინოპუნქტისმოწყობა

აკიფაბდულაევი

190 000

საკითხიარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას, იგიშედისჯანდაცვისსამინისტროსკომპეტენციაში

 

16

დამიაგეურახი

დამია

ცენტრალურიგზისრეაბილიტაცია

ლუსინემანუჩარიანი

600 000

პროექტისღირებულებააჭარბებსზონისთვისგამოყოფილთანხას. პროექტიამეტაპისთისვერგანხორციელდება

 

17

დამიაგეურახი

დამია

გარეგანათებისმოწყობა

ლუსინემანუჩარიანი

12 400

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

18

დამიაგეურახი

კიროვკა

გარეგანათებისმონტაჟი

იგორმამედოვი

45 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

19

დამიაგეურახი

კიროვკა

შიდაგზებისრეაბილიტაცია

იგორმამედოვი

550 000

პროექტისღირებულებააჭარბებსზონისთვისგამოყოფილთანხას. პროექტიამეტაპისთისვერგანხორციელდება.

 

20

დამიაგეურახი

ახლოლალო

შიდაგზებისრეაბილიტაცია

აბასალიგულიევი

32 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

21

დამიაგეურახი

ახლოლალო

რკინიგზისგადასასვლელისგახსნა– 1981 წლიდანდაკეტილიასტ2562 შულავერისადახლოსგადასასვლელი

რამინაბასოვი

40 000

საკითხისარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას, იგიშედისრკინიგზისდეპარტამენტისკომპეტენციაში.

 

 

VI ზონაკოორდინატორი: ფერხადაგაჯანოვი

 

1

სადახლო

სადახლო

შიდაგზებისმოხრეშვა

ილიაზპოლუხოვი

200 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

2

სადახლო

სადახლო

გარეგანათება

აითანჯალილოვი

91 300

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

3

სადახლო

სადახლო

სამელიწყალი

ორხანახმედოვი

50 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

4

სადახლო

სადახლო

სპორტულიზონისთვისინვენტარისშეძენა

შახვალადაშიგოვი

10 000

გათვალისიწნებულიასხვაპროგრამისფარგლებში.პროექტიგანხორციელდება.

 

5

სადახლო

მოლაოღლი

სუფთაგარემოსუფთაცხოვრება

არიზდაშდამიროვი

20 000

გათვალისიწნებულიიქნება 2018 წელს

 

6

სადახლო

მოლაოღლი

ახალგაზრდულისაგანმანათლებლოცენტრი

არიზდაშდამიროვი

150 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

7

სადახლო

მოლაოღლი

სარიტუალოდარბაზი

ასიმალიევი

200 000

არგანეკუთვნება   მუნიციპალიტეტისკომპეტენციას

 

8

სადახლო

მოლაოღლი

სოფლისცენტრალურიგზისრეაბილიტაცია

ასიმალიევი

400 000

პროექტისღირებულებააჭარბებსზონისთვისგამოყოფილთანხას. პროექტიამეტაპისთისვერგანხორციელდება.

 

9

სადახლო

მოლაოღლი

სკოლამდელიაღზრდისცენტრი

მულკადაიუსუბოვი

10 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

10

სადახლო

ხულდარა

სარწყავიარხისმოწყობა

გარიბაივაზოვი

60 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

11

სადახლო

ხულდარა

სასმელიწყალი

კამრანბედიევი

42 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

12

სადახლო

ხულდარა

სპორტდარბაზისმოწყობა

სამირბედიევი

60 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

13

სადახლო

ხულდარა

სტადიონი

შახინბედიევი

20 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

14

სადახლო

ხულდარა

გზა

აკიფბედიევი

200 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

15

სადახლო

თაზაქენდი

გზისმოასფალტება

ფარმანაიაზოვი

275 000

პროექტისღირებულებააჭარბებსზონისთვისგამოყოფილთანხას. პროექტიამეტაპისთისვერგანხორციელდება.

 

16

სადახლო

თაზაქენდი

სარწყავიწყალი

დჟუმშუდაივაზოვი

117 000

არგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას.საკითხისგანეკუთვნებაკომპანიასაქართველოსმელიორაცია. გამგეობისმხრიდანკომპანიასთანმოხდებაშუამდგომლობისგაწევა

 

17

სადახლო

თაზაქენდი

გარეგანათებისმოწყობა

როვშანბედიევი

24 900

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

18

სადახლო

ბურმა

გზისმოასფალტება

ზიადხანჯაფაროვი

250 000

ამეტაპისთვისპროექტივერგანხორციელდება. კეთდებაწყალი, რომლისშემდგომაცდაიწყებაგზისრეაბილიტაცია.

 

19

სადახლო

ბურმა

სარწყავიწყალი

ალახვერდიპალანგოვი

110 000

საკითხიარგანეკუთვნებამუნიციპალიტეტისკომპეტენციას.გამგეობისმხრიდანმოხდებაშუამდგომლობისგაწევაშესაბამისუწყებებთან.

 

20

სადახლო

ბურმა

გარეგანათება

ნასიფჯაფაროვი

30 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

21

ხოჯორნი

ცოფი

ავტობუსისსამიგაჩერებისმოწყობა

ედგარპეტროსიანი

15 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

22

ხოჯორნი

ცოფი

სკოლამდელიცენტრისგახსნამუნიციპალურკულტურისცენტრისბაზაზე

ასიფისმაილოვი

30 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

23

ხოჯორნი

ხოჯორნი

მინისტადიონი

არსენახბერდიანი

70 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

24

ხოჯორნი

ხოჯორნი

სკოლამდელიცენტრისგახსნასოფელხოჯორნისსკოლაში

ქანანნაბიევი

11 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია, თუიქნებაგანათლებისსამინისტროდანთანხმობა

 

25

ხოჯორნი

გიულბახი

გარეგანათებისმოწყობა

მორისტურიანი

15 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

26

ხოჯორნი

გიულბახი

სკოლამდელიცენტირისგახსნა

ედგარბაღდასარიანი

28 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

27

ახკერპი

ახკერპი

საბავშვობაღისგახსნა

საშაავაკაინი

60 200

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია.

 

28

ახკერპი

ახკერპი

შიდაგზებისრეაბილიტაცია (მოსახლეობისჩართულობით)

რუბიკპეტროსიანი

30 000

მოქალაქეთახმისმიცემისპროცედურისშემდეგმათმიერპროექტისარჩევისშემთხვევაშიმისიგანხორციელებაშესაძლებელია. მაგრმაწყლიდანსმასალისამოღებშეუძლებელიასაჭიროებსნებართავს, ამიტომჩვეულებრივიწესითშესაძლებელიაგანხორციელდესპროექტი.

 
 
 
  2024 ივნისი
  ორშსამოთხხუთპარშბკვ
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930